Splošna določila in pogoji

 1. Člen – Uporaba
  1.1 Hkrati z določili in pogoji omenjenimi na spletni strani (“Določila in pogoji promocije” in “Specifična določila in pogoji”) se v zvezi z vsemi ponudbami za digitalne in druge storitve na spletu s strani Adsaints B.V., ki se izvajajo preko omrežij mobilnih operaterjev (“Operater”) in s katerimi je uporabnik sklenil naročnino (“Mobilna naročnina”) (tudi če storitve niso opisane ali niso natančno opisane v teh določilih in pogojih), uporabljajo in so del vseh ponudb tudi splošna določila in pogoji. Digitalne in druge storitve, ki jih zagotavlja Adsaints B.V. vsebujejo igre, besedna sporočila, zvok in/ali slike in/ali podobne storitve (“vsebinske storitve”), ki so dostavljene preko operaterjevega omrežja preko sistema kratkih sporočil (“SMS”), mobilne podatkovne storitve (“GPRS”) in/ali tretje generacije storitev (“3G”).
 2. Člen – Dostava vsebinskih storitev
  2.1 Končni uporabnik zahteva vsebino storitev s strani Adsaints B.V.. Vsebina storitev je dostavljena preko operaterjevih storitev in omrežja do končnega uporabnika
 3. Člen – Stroški
  3.1 Ponudbe ali stavki uporabljeni v oglasnih sporočilih ali na www.clicksaints.com (“Spletna stran”) ne vsebujejo obveznosti, razen če ponudba izrecno navaja drugače.
  3.2 Stroški vsebinskih storitev za (i) naročniške storitve in (ii) enkratna naročila so opisani pod “Specifična določila in pogoji”. Zneski bodo zaračunani s strani operaterja ali pa bodo bremenili uporabnikov kredit v primeru predplačniškega razmerja. Končni uporabnik daje izrecno dovoljenje za ta namen in jamči da so zneski lahko zaračunani.
  3.3 Stroški so lahko zaračunani za vsako sporočilo ki je poslano ali prejeto, odvisno od vrste sporočil in načina plačila. Standardni stroški za pošiljanje SMSov (t.i. besedilnih sporočil) s strani operaterja zajemajo vsa sporočila ki so poslana ali prejeta. Zahteva se lahko tudi plačilo za enkratno registracijo. Več informacij o zneskih in plačilnih sredstvih za uporabo storitev v posamezni državi se lahko najde med Pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ) in/ali v uporabnikovih Določilih in pogojih.
 4. Člen – Spremembe cen
  4.1 Adsaints B.V. je vedno upravičen do spremembe cen, po obvestilu na spletni strani. Obstoječi uporabniki bodo prejeli ovestilo preko SMS sporočila en teden pred spremembo cen. Če uporabniki nadaljujejo z uporabo storitev Adsaints B.V. ali se registrirajo po datumu ko so bile cene spremenjene, se to obravnava kot soglasje o novi ceni.
 5. Člen – Nagrade
  5.1 Kampanje z istimi nagradami so lahko oglaševane preko začetnih strani, ki se kažejo kot različne v oblikovanju (barve/izgled in občutek).
  5.2 Ista kampanja z istimi nagradami je lahko oglaševana preko internet na različnih napravah, kot so: računalnik, mobilni telefon, tablični računalnik itd.
  5.3 Poslali brezplačen obrazec za: [email protected]. Samo tisti udeleženci, ki so opisali v 50 besedah, zakaj želijo osvojiti nagrado, so lahko upravičeni do nagrade. Tukaj lahko dobite brezplačno prijavnico. Na koncu promocijskega obdobja bomo izbrali zmagovalca vseh vpisov. Izbrani zmagovalec bomo stopili v roku 3 tednov po promocijskem obdobju. Minimalno število udeležencev mora znašati 100.
  5.4 Izbira zmagovalca je nadzorovana s strani notarja.
 6. Člen – Prenehanje in odpoved
  6.1 Načini za prenehanje dostave vsebine storitev to navedeni v uporabnikovih Določilih in pogojih. Storitev lahko preneha le v skladu s pravili uporabnikovih Določil in pogojev.
  6.2 Končni uporabnik lahko domneva da bo dostava naročniških storitev prekinjena, če prejme SMS sporočilo, ki potrjuje prenehanje. Znesek ki bremeni uporabnika za poslano potrditev zajema le stroške.
  6.3 Adsaints B.V. lahko nemudoma prekine vse storitve, če:
  (a) končni uporabnik ne plača storitev v obdobju zahtevanem s strani mobilnega operaterja; ali
  (b) Adsaints B.V.
  (i) lahko upravičeno domneva da uporabnik ravna v nasprotju ali je ravnal v nasprotju s Splošnimi določili in pogoji; ali
  (ii) izrecno zaprošen s strani operaterja da prekine storitve; ali
  (c) zakoni, pravila, smernice ali ukrepanje vlade storitve naredijo popolnoma ali deloma nezakonite ali nepraktične; ali
  (d) končni uporabnik negativno vpliva ali grozi da bo negativno vplival na celovitost ali funkcionalnost omrežja Adsaints B.V. na kakršen koli način.
  6.4 Adsaints B.V. ne odgovarja končnemu uporabniku in/ali tretjim osebam v povezavi s prekinitvijo dostave uporabniških storitev.
  6.5 V primeru da je dostava uporabniških storitev prekinjena, končni uporabnik ni upravičen do povrnitve stroškov za katere koli preostale uporabniške storitve ali kredite, ki jih ima v sklopu naročnine. Končni uporabnik obdrži kredite po uporabi enkratne storitve.
  6.6 Adsaints B.V. ne sprejema odgovornosti nasproti končnemu uporabniku in/ali tretjim osebam kot posledice prenehanja ali odpovedi storitev.
  6.7 Adsaints B.V. si pridržuje pravico do zamenjave katerega koli izdelka z enakim alternativnim izdelkom brez poprejšnjega obvestila.
 7. Člen – Intelektualna lastnina
  7.1 V primeru, da ni drugače določeno v Splošnih določilih in pogojih, so vse avtorske pravice, patenti, blagovne znamke, risbe, modeli in/ali druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebino storitve in/ali izgled spletne strani posest Adsaints B.V., njenih dobaviteljev in drugih upravičenih strank.
  7.2 Adsaints B.V. zagotavlja končnemu uporabniku omejeno, neizključno, neprenosljivo in preklicljivo pravico prenosa, sprejema in/ali posveta o vsebinskih storitvah.
  7.3 Razen če Adsaints B.V. izrecno določa drugače, končni uporabnik ne sme reproducirati, spremeniti, izvesti, prenesti, distribuirati, prodajati, uporabljati za predelane produkte, ali na kakršenkoli drug način uporabljati prenesene ali prejete vsebine storitev brez poprejšnjega pisnega soglasja za ta namen s strani Adsaints B.V..
  7.4 Končni uporabnik je zavezan povrniti škodo Adsaints B.V. in njenih uslužbencev, uprave, zaposlenih, dobaviteljev in ponudnikov informacij tretjih oseb za poškodbe in tveganja ter sprejema odgovornost za Adsaints B.V. in njene uslužbence, upravo, zaposlene, dobavitelje in ponudnike informacij tretjih oseb za kršitve ali posledice kršitev pravic intelektualne lastnine Adsaints B.V. ali tretjih oseb. Nespoštovanje Splošnih določil in pogojev izhaja iz nedovoljene uporabe naših storitev ali nedovoljenega ravnanja.
  Article 8 – Liability
 8. Člen – Odgovornost
  81. Uporaba vsebinskih storitev in spletne strani Adsaints B.V. je na lastno odgovornost končnega uporabnika. Adsaints B.V. si prizadeva za neprekinjeno delovanje storitev. Adsaints B.V. ne more jamčiti da bodo storitve izpolnile zahteve končnega uporabnika ali da bodo prenesene, prejete in/ali svetovane vsebine ostale neprekinjene ali brez napak.
  8.2 Končni uporabnik se zaveda da pri mobilnih telekomunikacijskih storitvah možnosti povezovanja, zagotavljanja povezave in kvaliteta povezave niso enake ali primerljive ves čas in na vseh krajih ter da so storitve lahko prizadete ali začasno nedosegljive zaradi vmešavanj povzročenih s strani fizičnih preprek (tuneli, gore, zgradbe itd.), popravil ali vzdrževanja operaterjevega omrežja.
  8.3 V primeru da končni uporabnik ne more nemoteno koristiti storitev ob katerem koli času, ni upravičen do zmanjšanja cene za te storitve ali povrnitve zneskov, ki jih je do tedaj že plačal
  8.4 Adsaints B.V. ne bo odgovarjal za škodo, povezano z okuženo ali pokvarjeno strojno in/ali programsko opremo, ki jo uporablja končni uporabnik in izhaja iz dostopa do spletne strani ali uporabe storitev, ki vključujejo prenešene vsebine storitev in strojno ter programsko opremo, ki je potrebna za vzpostavitev povezave. Končni uporabnik se mora sam zavarovati pred tovrstnimi okužbami ali poškodbami.
  8.5 Če Adsaints B.V. kljub temu, iz katerega koli vzroka, dolžan povrniti škodo končnemu uporabniku, , nadomestilo ne bo preseglo zneska računa za vsebino storitev, ki so povzročile škodo.
  8.6 Vsebina spletne strani je bila sestavljena z veliko skrbnostjo. Kljub temu Adsaints B.V. ne more dati nobenega zagotovil glede narave, točnosti ali vsebine informacij na njej. Adsaints B.V. ne odgovarja za kakršne koli napake, nepravilnosti, napačnega razumevanja, zamude ali nejasne prenose ukazov in izjav zaradi uporabe interneta ali posledic ki nastanejo zaradi podanih informacij.
  8.7 Končni uporabnik ne sme pošiljati sporočil ki so okužena in/ali pokvarjena, nezakonita, škodljiva, vsebujejo grožnje, so vulgarna, ponižujoča ali odbijajoča, ogrožajo zasebnost ali so sporna v kakršnem koli drugem smislu do Adsaints B.V. in bi utegnila odškodninsko zavezati Adsaints B.V. za vso neposredno in posledično škodo, ki bi bila povzročena s takšnimi sporočili.
  8.8 Končni uporabnik mora biti star vsaj 18 let. V primeru da ni odgovoren za plačilo mobilnih storitev ali je mlajši od 18 let, zahtevamo strinjanje osebe ki plačuje mobilne storitve (starši, skrbniki, delodajalec ipd.), ki mora biti podano pred prijavo in/ali sodelovanjem pri storitvi. Z registracijo in/ali sodelovanjem pri storitvi, Adsaints B.V. predpostalja da je končni uporabnik pridobil potrebno soglasje, strinjanje ali odobritev s strani plačnika računa mobilnih storitev.
 9. Člen – Obdelava podatkov
  9.1 Adsaints B.V. zbira in obdeluje (med drugim tudi shranjuje, se o njih posvetuje, jih posreduje tretjim osebam, razvršča in povezuje) določene osebne podatke in podatke o prometu končnega uporabnika.
  9.2 Adsaints B.V. bo obdelovala podatke končnega uporabnika v skladu s svojo politiko zasebnosti, ki si jo lahko ogledate in prenesete na spletni strani. Adsaints B.V. bo upoštevala ustrezne zakone v zvezi z zasebnostjo in druge predpise v zvezi s tem. Adsaints B.V. kot mednarodno podjetje in vsa povezana podjetja deluje izven meja le ene države.
  9.3 Adsaints B.V. si pridržuje pravico do uporabe vseh podatkov končnega uporabnika (mobilna številka, e-mail naslov ipd.) v namene dodatnih promocijskih namenov.
 10. Člen – Uporaba zakona
  10.1 V zvezi z uporabo vsebine storitev, pogodbo in spletna stranjo, veljajo zakoni države, v kateri poteka kampanja. Neuspeh Adsaints B.V. izvesti ali uveljaviti pravice ali določbe izhajajoče iz Splošnih določil in pogojev ne predstavljajo podlage za umaknitev teh pravic ali določb. Če je določba v Splošnih določilih in pogojih prepoznana kot neveljavna s strani okrožnega sodišča, se stranki strinjata da mora okrožno sodišče poskušati dati veljavnost nameram strank, ki so vsebovane v določilih. Vkolikor to ni prepovedano z zakonom, ostale določbe iz Splošnih določil in pogojev v celoti ostanejo v veljavi.
  10.2 V primeru kakršnih koli sporov je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.
 11. Člen – Končne določbe
  11.1 Adsaints B.V. si pridržuje pravico spremeniti ta Splošna določila in pogoje. Končni uporabniki bodo o spremembi pravil obveščeni preko sporočil na spletni strani Adsaints B.V.. Spremembe se bodo obravnavale kot sprejete s strani uporabnikov, če bodo ti nadaljevali z uporabo in prenašanjem storitev Clicksaints po uveljavitvi sprememb.
  11.2 Uporabnik lahko kadarkoli zahteva ta Splošna določila in pogoje.
  11.3 Adsaints B.V. ima svojo prijavljeno pisarno v Maastricht in je registrirano pri gospodarski zbornici pod številko 67773230, številka za DDV: NL857168666B01.