OPŠTI USLOVI I ODREDBE

Član 1. – Prava i odgovornosti
Uslovi i odredbe pomenuti na veb sajtu („Promotivni uslovi fi odredbe“ i „Uslovi i odredbe akcije“), kao i Opšti uslovi i odredbe ispod se odnose i obrazuju deo svih ponuda za digitalne i druge usluge koje na mreži nudi kompanija Adsaints B.V. preko mrežnih operatera mobilne komunikacije („Operater“), sa kojima je krajnji korisnik zaključio pretplatu („Mobilna pretplata“) (čak i ako usluge nisu opisane, ili nisu opisane detaljno u daljem tekstu, u ovim uslovima i odredbama). Digitalne i druge usluge koje na mreži pruža kompanija Adsaints B.V. uključuju igrice, tekstualne poruke, datoteke sa zvukom i/ili slikama i/ili slične usluge („Usluge sadržaja“) koje se dostavljaju preko mreže Operatera, između ostalog preko Usluga kratkih poruka („SMS“), Opšteg paketnog prenosa podataka radio vezom („GPRS“) i/ili Usluga treće generacije („3G“).

Član 2. – Promena cena i proizvoda
2.1 Postojeći krajnji korisnici biće obavešteni SMS-om nedelju dana pre sprovođenja korekcije cene. Ukoliko krajnji korisnici nastave da koriste usluge kompanije Adsaints B.V. ili se registruju nakon datuma od kojeg će biti uvedena korekcije cene, smatraće se da prihvataju korekciju cene. Adsaints B.V. zadržava pravo da uvek ima pravo da sprovede korekciju cene posle postavljanja obaveštenja na veb sajtu.
2.2 Adsaints B.V. zadržava pravo da zameni bilo koji proizvod ekvavilentnim alternativnim proizvodom bez prethodne najave.

Član 3. – Troškovi
3.1 Ponude ili kvote pomenute u oglasima ili na www.clicksaints.com („Veb sajt“) su neobavezujuće, osim ako to izričito nije navedeno drugačije ponudom u pisanoj formi.
3.2 Operater će naplatiti troškove ili će u slučaju pripejd pretlate umanjiti iznos kredita krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik daje izričitu dozvolu za tu svrhu i garantuje da se Troškovi mogu naplatiti.
3.3 Troškovi se mogu zadužiti za svaku poruku koja je poslata ili primljena, u zavisnosti od tipa poruke i/ili načina plaćanja. Standardni troškovi za slanje SMS-a (tj. tekstualnih poruka) kao što je navedeno od strane operatera primenjuju se na sve poslate i primljene poruke. Jednokratna naknada za registraciju se takođe može primeniti. Više informacija o tarifama i načinima plaćanja za korišćenje usluge u određenoj zemlji se može naći pod ČPP i/ili Uslovima i odredbama korišćenja.

Član 4. – Isporuka usluge sadržaja
Usluga sadržaja se potražuje od kompanije Adsaints B.V. a krajnjem korisniku je dostavlja usluga i mreža Operatera. 

Član 5. – Raskid i otkaz ugovora
Načini za raskid usluge isporuke sadržaja su navedeni pod Korisničkim uslovima i odredbama i usluga se može raskinuti samo na način naveden u Korisničkim uslovima i odredbama.

Član 6. – Intelektualna svojina
6.1 Osim ako nije drugačije naznačeno u ovim Opštim uslovima i odredbama, sva autorska prava, patent, žig, crtež, model i/ili druga prava intelektualne svojine se odnose na usluge sadržaja i/ili veb sajta kompanije Adsaints B.V., njenih dobavljača ili drugih strana koji polažu pravo na njih.
6.2 Adsaints B.V. daje krajnjem korisniku ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo i porecivo pravo korišćenja, preuzimanja, primanja i/ili konsultovanja usluga sadržaja.
6.3 Osim ako Adsaints B.V. izričito ne naznači drugačije, krajnjem korisniku nije dozvoljeno da umnožava, menja, pokreće, prenosi, distribuira, prodaje, koristi za izvedene proizvode, ili na bilo koji drugi način koristi preuzete ili primljene usluge sadržaja, bez prethodne pismene saglasnosti za tu svrhu.
6.4 Krajnji korisnik jemči kompaniji Adsaints B.V. i njenim službenicima, menadžemntu, dobavljačima i pružaocu informacija trećih strana da neće doći do oštećenja i rizika i prihvata odgovornost prema kompaniji Adsaints B.V. i njenim službenicima, menadžemntu, dobavljačima i pružaocima informacija trećih strana za posledice ili povredu prava intelektualne svojine kompanije Adsaints B.V. ili trećih strana, kršenja ovih Opštih uslova i odredbi koji proističu iz neovlašćenog korišćenja naših usluga ili ponašanja.

Član 7. – Obrada podataka i privatnost
7.1 Adsaints B.V. zadržava pravo da koristi sve podatke krajnjeg korisnika (broj mobilnog telefona, adresu e-pošte, itd.) za dodatne promotivne svrhe.
7.2 Adsaints B.V. prikuplja i obrađuje (tj. između ostalog, prikuplja, čuva, konsultuje, pruža trećim stranama, klasifikuje i povezuje) određene lične podatke i podatke o saobraćaju na internetu krajnjeg korisnika.
7.3 Adsaints B.V. će samo obraditi podatke krajnjeg korisnika u skladu sa svojom politikom privatnosti, koja se može videti i preuzeti sa Veb sajta. Adsaints B.V. poštuje relevantne zakone i propise o privatnosti u tom smislu, kao međunarodna kompanija, budući da Adsaints B.V. i njene kompanije filijale rade sve više van granica jedne zemlje.

 Član 8. – Ograničenje odgovornosti
8.1. Krajnji korisnik snosi rizik za korišćenje usluga sadržaja i Veb sajta Adsaints B.V. Adsaints B.V. teži ka nesmetanom korišćenju usluga sadržaja. Adsaints B.V. ne može garantovati da će usluge sadržaja zadovoljiti zahteve krajnjeg korisnika ili da će preuzimanje, primanje i/ili konsultovanje usluga sadržaja ostati nesmetano ili bez greške.
8.2 Krajnji korisnik priznaje u vezi sa mobilnim telekomunikacionim uslugama da sposobnost za uspostavljanje veze, održavanje veze i kvalitet veze nisu isti ili adekvatni u svakom vremenu i na svakom mestu i da na usluge sadržaja mogu negativno uticati ili one mogu biti privremeno nedostupne zbog smetnji prouzrokovanih fizičkim faktorima (tunelima, planinama, zgradama i slično), prilagođavanjem ili održavanjem mreže Operatera.
8.3 Ukoliko krajnji korisnik nije u mogućnosti da uživa u nesmetanom korišćenju usluga sadržaja u bilo koje vreme, time on/ona ne polaže pravo na smanjenje cene za usluge sadržaja ili povraćaj već uplaćenih iznosa.
8.4 Adsaints B.V. nikada neće snositi odgovornost za oštećenje, kao što je ali ne ograničavajući se na zaražavanje ili oštećenje hardvera i/ili softvera krajnjeg korisnika, kao rezultat pristupa Veb sajtu ili korišćenja usluga sadržaja, uključujući preuzimanje sadržaja i hardver i softver neophodan za uspostavljanje veze. Krajnji korisnik mora prezuzeti svoje sopstvene mere u cilju izbegavanja takvih incidenata.
8.5 Ukoliko Adsaints B.V. ipak snosi odgovornost za davanje nadoknade krajnjem korisniku, iz bilo kog razloga, naknada nikada neće premašiti iznos računa za usluge sadržaja koji je prouzrokovao štetu.
8.6 Sadžaj Veb sajta je sastavljen sa najvećom pažnjom. Međutim, Adsaints B.V. ne može dati bilo kakve garancije u pogledu prirode, tačnosti ili sadržaja tih informacija. Adsaints B.V. ne snosi odgovornost za bilo koje greške, netačnosti, nerazumevanje, zakašnjenje ili nejasan prenos narudžbina i izjava zbog upotrebe interneta, ili za posledice informacione tačke u pitanju.

 Član 9. – Obeštećenje
Krajnji korisnik ne sme slati kompaniji Adsaints B.V. bilo koje poruke koje su zaražene i/ili oštećene, nezakonite, štetne, preteće, vulgarne, odbojne, koje narušavaju privatnost ili koje su nepoželjne na bilo koji drugi način i mora obeštetiti kompaniju Adsaints B.V. za svaku direktnu ili posledičnu štetu prouzrokovanu slanjem takvih poruka.

Član 10.– Narudžbine usluga
Krajnji korisnik mora imati najmanje 18 godina. Ukoliko vi niste odgovorni za plaćanje računa za mobilni telefon ili ste mlađi od 18 godina, zahtevamo saglasnost strane koja plaća račun za mobilni telefon (vaš roditelj, staratelj, poslodavac, itd) pre nego što se registrujete i/ili učestvujete u usluzi. Registrovanjem i/ili učešćem u usluzi, Adsaints B.V. podrazumeva da je krajnji korisnik dobio potrebnu saglasnost, sporazum ili odobrenje osobe koja plaća mobilni račun, staratelja, roditelja, itd.

 Član 11. – Važeći zakoni
11.1 Zakon zemlje u kojoj se kampanja sprovodi je važeći zakon, te korišćenje usluga sadržaja, ugovor i veb sajt podležu ovim zakonima. Neuspeh kompanije Adsaints B.V. da primeni ili sprovodi prava ili klauzulu Opštih uslova i odredbi neće činiti osnov za ukidanje ovih prava ili klauzula. Ukoliko nadležni okružni sud smatra klauzulu u Opštim uslovima i odredbama nevažećom, stranke se slažu da okružni sud mora pokušati da omogući sprovođenje namere strana kao što je navedeno u klauzulama, ukoliko je to dozvoljeno zakonom, a ostale klauzule Opštih uslova i odredbi će u potpunosti ostati na snazi.
11.2 Za rešavanje bilo kog i svih sporova je isključivo nadležnan sud u Maastricht.

 Član 12. – Izmene i dopune
Adsaints B.V. može s vremena na vreme izmeniti ove Opšte uslove i odredbe. Krajnji korisnici će biti informisani o izmenama i dopunama porukom na veb sajtu. Ove izmene i dopune će se smatrati prihvaćenim ukoliko krajnji korisnici nastave da koriste ili preuzimaju usluge kompanije Adsaints B.V. nakon datuma naznačenog za njihovo uvođenje. Ovi Opšti uslovi i odredbe se mogu tražiti od kompanije Adsaints B.V. u bilo koje vreme. Adsaints B.V. ima registrovano sedište u Amsterdamu i registrovana je u Privrednoj komori pod brojem (67773230).